Πιστοποιητικό Νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς χορηγείται, το αργότερο σε 10 ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος, που

 • Κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, ή
 • Αποστέλλεται στο FAX: 2107788055 ή
 • Υποβάλλεται τηλεφωνικά στον αριθμό 1502. Το πιστοποιητικό αποστέλεται με συστημένη επιστολή (για όλη την Ελλάδα το κόστος της συστημένης ανέρχεται στο ποσό των €1,47 500Δρχ.) ή
 • Ταχυδρομείται στη διεύθυνση:
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
  Μεσογείων 152 Τ.Κ. 115 27
  Αθήνα

Χορηγείται:

 • στον ίδιο τον ασθενή, ή
 • σε συγγενή πρώτου βαθμού με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βαθμού συγγένειας, ή
 • σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.

Από το φάκελο νοσηλείας, μετά από έγγραφη αίτηση του ασθενούς, χορηγούνται αντίγραφα (μόνο αυτά που μπορούν να αναπαραχθούν).