Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς επιλογή στο Α΄ Εξάμηνο

έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς κατάταξη στο Γ΄ Εξάμηνο

Στο Γ΄ εξάμηνο μπορούν να κατατάσσονται απόφοιτοι., ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών συναφών ειδικοτήτων.

Η αρχική εγγραφή  γίνεται με υποβολή αίτησης  προς επιλογή του υποψηφίου στο Δ.Ι.Ε.Κ και οριστικοποιείται με σχετική αίτηση εφόσον επιλεγεί.

Για το χειμερινό εξάμηνο οι αρχικές εγγραφές πραγματοποιούνται  κατά τη θερινή περίοδο και το πρώτο 15νθήμερο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε εκπαιδευτικού έτους και το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. (Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν και οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση ( χορηγείται από το Ι.Ε.Κ. )

 2. Τίτλος σπουδών ( ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ).

 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στη περίπτωση ύπαρξης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα εγγραφής.

 6. Διαβατήριο στη περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων

  • Για τους ομογενείς διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών
  • Για τους εκτός Ε.Ε. και άδεια παραμονής.
 7. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

 8. ΑΜΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ στο Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία ,τα στοιχεία ταυτότητας, ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

 2. Ευκρινής φωτοτυπία πτυχίου αποφοίτων ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β κύκλου,ΤΕΛ και Επαγγ. Λυκείου συναφούς ειδικότητας.

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ άλλης ειδικότητας της ίδιας ομάδας προσανατολισμού καταθέτουν φωτοτυπία Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.