Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου (άρ. 60 ν. 4368/21-05-2016 ΦΕΚ 21Α).

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Το Γραφείο στεγάζεται πλησίον της πύλης του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα σε χώρο έναντι του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και κατά τις ώρες 08:30-14:30.

Τηλ. επικοινωνίας/fax: 210-7763640