Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας

Χάρτης του Νοσοκομείου

Βρείτε την κλινική-υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Νέα - Ανακοινώσεις:

17.01.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 150 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ» CPV 33192120-9, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή),
17.01.2019
17.01.2019

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)

 

 

 

Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας